İzciler Gayrimenkul

İZCİLİK NEDİR ?

Neden izcilik? İzcilik nedir? Bende izci olabilirmiyim? İzciler ne yapar? Neden kamplara gidiliyor? İzciler kampta ne yapar? Amacı, türesi, andı, selamı, binicilik basamakları ve eğitimi. İzcilik hakkında herşey............

İzcilik nedir, nasıl izci olunur?

İzcilik Nedir ?

  • Milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık, politik olmayan eğitimsel üniformalı bir gençlik çalışmasıdır.
  • İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir.
  • Okul ile aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.
  • İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur. Çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin oluşturduğu boşluğu doldurur.
  • İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.
  • Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metod olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.

KISACA İZCİLİK: Çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır.

Ankara İzcileri Derneği Açılışı

İzcilik ve Kış Kampı

İzciliğin Tanımı

İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal, ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, demokratik kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyettir.

İzcilik 7 ve daha yukarı yaşlardaki çocuk ve genç insanlara karakter gelişimi, yurttaşlık eğitimi, kişisel sağlamlık veren, bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen bir gençlik faaliyetidir. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, secaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır. İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

Bu hareketin önemini şöyle sıralamak mümkün:

1- Dünyanın En Büyük Organizasyonlarından Biridir

Bugün Dünya'da 137 teşkilatta 20 milyona yakın izci vardır. Günden güne genişlemekte olan bu organizasyon üyeleri arasında sağlam bir dayanışma vardır. Bu dayanışmanın temelinde, başlangıcından bu yana değişmemiş olan izciliğin temel prensipleri yatmaktadır. Bu temel prensipler, sağlam bir kumaşın lifleri gibi izciliği sürekli ayakta ve canlı tutmaktadır.

2- Milli ve Milletlerarası Bir Harekettir

İzcilik hem milli hem de milletlerarası bir harekettir. İzciliğin temel prensiplerine bağlı kalmak şartıyla her ülke kendi şartları ve kültürleri doğrultusunda, izcilik faaliyetleri yapmaktadırlar.

3- Politik Olmayan Bir Harekettir

İzcilik, politika ile uğraşmaz, yani politik parti sistemlerinde olduğu gibi politikanın esasını teşkil eden iktidar için uğraşan bir organizasyon değildir. Politikadan uzak olma hususu, tüm milli teşkilatlardan özellikle istenir ve beklenir. Anka bu durum, izcilerin yaşadıkları ülkenin politik realitelerinden tamamen uzak olduğu anlamına gelmez. Her şeyden önce izcilik, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir harekettir. Bu yurttaşlık eğitimi ise o ülkenin politik realiteleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılamaz. İzcilik organizasyonları bu durumun bilincindedir.

4- Irk ve Din Ayrımı Gözetmez

İzcilik, herkese açık bir harekettir. Her izci mutlaka bir dinin mensubudur. Hiçbir izci, şu ya da bu din konusunda zorlanmaz. İzcilik için önemli olan bir dinin mensubu olmaktır. Her renk ve ırktan, her dinden izciler, bu teşkilatın çatısı altındadır.

5- Gençlik Hareketidir

İzcilik bir gençlik hareketidir. Daha doğrusu çocuk ve gençlere hitap eder. İzcilik hareketi içine girmiş herkes bu ruhu aldıktan sonra ölünceye kadar onu yaşatır. Ülkemizde izcilik faaliyetleri üç kademede yapılmaktadır:

  • 8-11 yaş grubu için küçük izci (Eski adı Yavrukurt),
  • 12-15 yaş grubu için izci,
  • 16-20 yaş grubu için ergin izci çalışmaları diğer ülkelerde de benzer uygulamalar yapılmaktadır.
  • 20 yaşından sonra izci lideri olarak hizmet vermek mümkündür. Lider olarak görev almayanlar ise yukarıda değinildiği gibi izcilik ruhunu hayat boyu devam ettirirler.

6- Gönüllü Bir Harekettir

İzciler gönüllüdür. Dünya'nın hiçbir yerinde kimse izciliğe katılması için zorlanmaz. Gönüllü bir faaliyet olmasına rağmen bu kadar büyük bir kitle neden izciliğe büyük bir heyecanla katılmamaktadır? Gönüllüler, herhangi bir organizasyona ancak kendilerini cezbeden birşey olduğu takdirde rağbet ederler. Liderler de gönüllüdür. Deneyimlerini ve bilgilerini gençlerin hizmetine sunmaktan son derece mutlu olmaktadırlar. Onlar izcilere emretmek yerine rehberlik yapmayı, onları dinlemeyi tercih eder, böylece onların gerçek dünyası ile buluşmayı arzu ederler.

7- İyi Bir Eğitim Aracıdır

İzciler, oluşturdukları küçük gruplar içinde (oba), liderlerinin rehberliğinde, kendilerinin de katkıları ile hazırlanan, gelişmelere uygun programlar doğrultusunda, genellikle açık hava faaliyetleri ile bilhassa izcilik temel prensipleri doğrultusunda faaliyete katılırlar. İzciler bu faaliyetlerle iyi bir kişilik, sağlıklı bir bünye, bilgi ve beceri kazanırlar. Yetenekleri gelişir, davranışları gelişir ve değişir, bilgi ve beceri kazanır. Bu eğitimi oyun ve eğlence esprisi içerisinde kazanırlar. İzciler amaca bizzat yaparak, yaşayarak ulaşırlar.

İzcilik Öğrenilmez Yaşanır

Yukarıda da açıklandığı gibi izciler, kendilerini yetiştirmek için yapılacak aktiviteleri büyük oranda kendileri organize ederler. Liderler sadece onlara rehberlik ederler. Kısacası izciler, hem planlayıcı hem de uygulayıcıdırlar. Sistemin yapısı gereği onlar, bu işi büyük bir zevkle yapmaktadırlar. Böyle olmasa herhalde bugün pek çok ülkede milyonlarca izcinin aynı amaç etrafında toplanması mümkün olmazdı. 

İzcilik Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Baden Powell  

İzcilik, askerlik kökenli olan İngiliz Baden Powell’ın Hindistan ve Afrika da görev yaptıktan sonra ülkesine dönünce gençleri eğiten sistemin yetersiz olduğunu düşünmesi ile ortaya çıkmıştır. Powell gençliğin sorunlarına çözüm olacak farklı bir eğitim faaliyeti ortaya koymayı amaçlar. Afrika’da tanıdığı çocukların doğa ile olan uyumları, cesur, atak ve huzurlu olmaları doğal yaşamı seven Powell’a İzcilik fikrini verdi.

25 Temmuz 1907 tarihinde Brownsea adasında ilk izcilik kampını gerçekleştirdikten sonra, 1908 yılında “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” kitabını yayınlayan Powell İzcilik teşkilatının temellerini attı. Özellikle yayınlanan kitabından sonra izcilik faaliyetlerine tüm dünyada ilgi artmaya başladı. Çeşitli ülkelerde de İzcilik teşkilatları oluşturularak çocuk ve gençler bu eğitim sisteminden faydalanmaya başladılar.

 

Ülkemizde İzcilik Faaliyetleri

1908 yılından sonra ülkemizde de takip edilmeye başlanan izcilik faaliyetleri, Say ve Tetebbu adlı dergilerde yayınlanan Ragıp Nurettin EGE yazılarıyla bilgi sahibi olunmaya başlandı. Ardından Galatasaray Lisesi, Manastır Öğretmen Okulu ve İttihat mektebinde başlayan çalışmalarla İzcilik uygulamaları yaygınlaşmaya başladı.

Savaş yıllarının ardından Cumhuriyet ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlıkları aracılığıyla İzcilik eğitimleri organize edildi. Türkiye İzcilik Federasyonunun kurulmasının ardından İzcilik faaliyetleri bu kapsamda yürütülmeye devam etmektedir.

İzciliğin Temel Prensipleri ve İzcilik Andı

Dünya İzcilik Bürosu tarafından belirlenen prensipleri temel alan faaliyetler Tanrıya vatana karşı görevler, Başkalarına karşı görevler, Kendisine karşı görevler, İzci andı ve türesine bağlılıktır. Bu temel prensipler üzerine kurulan edilen İzciliğin andı şu şekildedir.

“Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İzcilik Faaliyetlerine Nasıl Katılabiliriz?

18 yaşından küçük her Türk çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki İzcilik kulüpleri ve diğer izcilik kulüplerine katılarak İzcilik çalışmalarında yer alabilirler. Bu faaliyetlere katılmak isteyen çocuk ve gençlerin,  velilerinden ve sağlık kurumlarından izin almaları yeterlidir.

7-11 yaş aralığındaki çocuklar “Küçük İzcilik”, 12-15 yaş aralığındaki çocuklar “İzcilik”, 16-20 yaş aralığındaki gençler de “Ergin İzcilik” olarak adlandırılan gruplarda bu çalışmaları yürütürler.

İzciler Neler Yapar?

Yapılan izcilik faaliyetleri çocuk ve gençlerin kişisel ve bedensel gelişimlerini birlikte yürütmeyi amaçlar. Buna yönelik olarak, toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı izcilik eğitimlerinde, sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı zamanda doğal ortamda yapılan spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulma amacındadır.

Gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.

*sakaryaizcileri.com dan alıntı yaptığımız bilgiler için izci dostlarımıza teşekkür ederiz.

*Kaynak: www.mebilgi.com/izcilik-nedir-izcilik-hakkinda-bilgi